STING Capital är fullinvesterad och gör inga nyinvesteringar.

I kolumnen till höger ser du STING Capitals innehav.

Har du en fråga?

Vänligen kontakta:

liten-martin.jpg 

Martin Gemvik

Investment Manager & Partner

070-578 95 62

Maila Martin

Nyheter

Innehav

Bioservo

Företaget verkar inom området Robotics och utvecklar avancerade ”robothandskar” att användas i applikationer där användaren behöver starkare handgrepp. Handsken används för medicinskt bruk men utvecklas nu också för tillverkningsindustrin. Produkterna säljs i flera länder och bolaget har nyligen ingått samarbetsavtal med bl a Airbus, NASA och General Motors. Bolagets teknik är till vissa delar patentskyddad.

Encare

Encare erbjuder ett webbaserat system för stöd vid avancerade operationsprocesser som t ex mag- och tarmoperationer, gynekologi, thorax mm. Systemet bygger på ”best practices” utarbetat av en grupp internationellt erkända läkare kring konceptet ERAS – Enhanced Recovery After Surgery. Nära 200 sjukhus i drygt 10 länder är kunder och bolagets kundkrets växer nu snabbt.

Mantex

Mantex utvecklar och levererar avancerade röntgensystem för industriellt bruk och mätning av bl a fuktighetshalt i biomassa och organisk materia. Bland kunderna finns stora företag inom massa- och processindustri samt inom värmekraftindustrin. Delar av tekniken skyddas av flera patent. Företaget är idag majoritetsägt av börsnoterade Pegroco.

Scint-X

Bolaget har utvecklat och patenterat en unik s k scintillatorteknik att användas i röntgendetektorer för digital röntgen. Bolagets scintillatorer ger bl a högre upplösning med lägre stråldos. Den avancerade tekniken har tagit lång tid att utveckla och bolaget har ännu inte fått sitt kommersiella genombrott. Applikationsutveckling sker i samarbete med flera ledande företag inom röntgenområdet, som t ex Philips.

Cortus

Bolaget har vidareutvecklat en traditionell förgasningsteknik till ett nästa steg och lanserat sin egen teknik, ”Wood-Roll”. Tekniken används bl a för att framställa fullständigt ren s k syngas ur t ex biomassa, vilket efterfrågas inom många olika områden, t ex vid läkemedelsframställning. Andra användningsområden finns bland annat inom energiområdet och där man har höga krav på minimal miljöpåverkan. Bolaget är noterat sedan ca två år tillbaka på First North.

Antrad Medical

Antrad lanserade förra året världens första utrustning för minutsnabb upptining av blodplasma. Blodplasma är ofta fryst och tinas normalt upp i speciella vattenbad som tar 20-40 minuter. Med Antrads nya utrustning minskar blodbankerna och kirurgavdelningarnas behov av att alltid ha en viss mängd upptinad plasma där hållbarheten blir begränsad, men kan istället minutsnabbt tina upp plasman för omedelbar användning vid operationer och för transfusion. Bolaget har börjat leverera.

Solarus

Teamet bakom Solarus har under ett antal år och iterationer utvecklat en av världens mest effektiva hybrid-solpanel som producerar en kombination av el och varmt vatten. Bolagets ledning, utveckling och produktion har flyttat till Holland där man nu byggt en större industrianläggning med en produk- tionskapacitet på upp till 35.000 paneler per år. Leveranser har påbörjats och produkter har levererats till testanläggningar över hela världen. Ägarkretsen består idag av svenska, holländska och kinesiska investerare.

CathPrint

CathPrint utvecklar och marknadsför en patenterad teknik för mer kostnadseffektiv produktion av katetrar för medicinskt bruk. Marknaden efterfrågar allt mer avancerade katetrar med möjlighet att integrera t ex sensorer, som i sin tur kräver teknik för överföring av data i katetern. Samtidigt önskar sjukvården allt oftare arbeta med engångsprodukter, i första hand av hygieniska skäl. Med CathPrints teknik kommer det att gå att producera avancerade katetrar till lägre priser.

Cybergene

Cybergene utvecklar, tillverkar och säljer olika test- och diagnos-kit för fastställande av ev kromosomförändringar hos ännu ej födda barn. Varumärket ChromoQuant säljs globalt via olika internationella säljkanaler och används t ex vid tillfällen då det kan finnas misstanke om ev förändring av fostrets kromosomuppsättning. Bolagets in-vitro kit säljs i flera olika varianter och är mycket väl beprövat under ett flertal år.

Midsummer

Med samma principiella teknik som används vid produktion av CD-skivor har grundarna av bolaget utvecklat en unik teknik för produktion av tunnfilmssolceller. Metodiken och tekniken gör att det går att producera solceller till mycket låg produktionskostnad i höga volymer. Bolaget säljer i sig inte själva tunnfilmssolcellerna, utan säljer istället hela produktionsanläggningar. Att investera i en Midsummer-anläggning kostar en femtedel av vad det normalt skulle kosta. Bolaget har levererat system till flera kunder runt om i världen.

Etik Invest

Genom utbyte av aktier i en av fondens tidigare investeringar erhölls ett ägande i investeringsbolaget Etik Invest. Ledningen och huvudägarnas affärsidé är att enbart investera i affärsetiskt goda verksamheter och gärna verksamheter/bolag som har en uttalad miljöprofil. I dagsläget har bolaget ett fåtal privata ägare men skall snart noteras. För närvarande finns det ca fem innehav i bolagets portfölj och alla med uttalad etisk- eller miljöorienterad profil.

 

Tidigare exiterade/avyttrade innehav

  • MyFC – exiterat i samband med börsnotering
  • Transic – exiterat till Fairchild Semiconductor
  • SEEC – avyttrat med avtal om tilläggsköpeskilling
  • Plasmatrix – avyttrat med avtal om tilläggsköpeskilling
  • Obstecare – avyttrat i utbyte mot annat innehav